Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Leśnickie Archiwum Społeczne

Leśnickie Archiwum Społeczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Leśnickiego Archiwum Społecznego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów grafik/ zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Oktaba.
 • E-mail: sekretariat@zamek.wroclaw.pl
 • Telefon: 71 3493536

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Adres: ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław
 • E-mail: wkl@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 777 83 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Centrum Kultury Zamek przy Placu Świętojańskim 1 we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście główne od strony Placu Świętojańskiego, do którego prowadzi brukowany podjazd. Drzwi są dwuskrzydłowe, o szerokości skrzydeł 90cm i 80 cm, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania przed wejściem głównym wynosi zero.  Liczba stopni po przejściu przez drzwi główne wynosi dwa. Po lewej stronie od wejścia dostępna rampa (rampa ma charakter mobilny, należy uprzedzić pracownika CK Zamek ).  Centrum Kultury Zamek posiada także kolejne wejście, znajdujące się od strony wschodniego skrzydła budynku, do którego prowadzą widoczne oznaczenia. Liczba stopni do pokonania przed wejściem do nich oraz po wejściu wynosi zero.  W budynku nie ma obszarów kontroli.

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Na parterze znajduje się ogólnodostępny hol z przestrzenią wystawową. Można się z niego dostać do galerii, czytelni oraz Sali Zajęciowej nr 3. Toalety na parterze oraz toalety na innych kondygnacjach nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do toalety na paterze prowadzą kilkustopniowe schody nieposiadające rampy. W przestrzeni recepcji/punktu informacyjnego, holu, galerii nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się.

Na wyższe kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. Dla zwiedzających nie jest dostępna winda ani inne rozwiązania mogące pomóc w pokonaniu schodów.

Miejsca parkingowe znajdują się przy Placu Świętojańskim 1, tuż przy bramie wjazdowej do Centrum Kultury Zamek.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.